جوش چرخشی (اصطحکاکی)

در این روش برای اتصال سطوح از اصطحکاک و فشار بطور هم زمان استفاده می شود جوشکاری اصطحکاکی اصطلاحی است برای بیان اتصالی که مستقیماً در نتیجه حرارت تولید شده به واسطه مالش دو سطح به یکدیگر ایجاد می شود. بدین ترتیب حرارت تولید شده دو سطح ترمو پلاستیکی را ذوب کرده و با اعمال فشار بعدی حرکت این مجموعه متوقف می شود در پایان پس از سرد کردن آنرا از دستگاه پیاده می کنند. معمولی ترین نوع جوشکاری اصطحکاکی در حال حاضر جوشکاری چرخان است این تکنیک شامل چرخاندن یک قطعه در مقابل قطعه دیگری از مجموعه که بطور ثابت نگه داشته می شوند سرعت و فشار همزمان منجر به تولید حرارت اصطحکاکی شده و این حرارت صرف ذوب شدن سطوح مجاور می گردد.

مزایای جوشکاری اصطحکاکی چرخان

این روش بسیار سریع بوده و سیکل جوشکاری می تواند در زمان کوتاهی از 30-45 ثانیه کامل شود.

این روش بسیار عالی برای جوشکاری مواد ترمو پلاستیک است که در دماهای بالا دچار اکسیداسیون می شود چون هر دو سطح مورد جوش در تمام مدت عملیات در تماس با یکدیگر بوده و مقداری کمی از ماده بواسطه اعمال فشار از درز جوش بیرون زده و اکسیداسیون بسیار ضعیفی در جوش ایجاد می شود.

عیب روش جوشکاری اصطحکاکی چرخان

وجود محدودیت برای ایجاد اتصال در قطعات غیر مدور

محصولات ارائه شده توسط ما

1- دستگاه جوش چرخشی یک محور سروموتوری

2- دستگاه جوش چرخشی دو محور سروموتوری